Radoslav Panev

SysAdmin and DevOps

Bash скрипт който проверява зададени сървиси дали са пуснати и ако не са ги пуска

10 Nov 2013 » bash, FreeBSD, Linux

Bash скрипт който проверява зададени сървиси дали са пуснати и ако не са ги пуска изпращайки майл при проблем.

#!/bin/bash

## Change as per your distro
_pgrep="/usr/bin/pgrep"
_mail="/usr/bin/mail"

## Add binary list here <<<------ Добавете желаните от вас сървиси за проверка
_chklist="/usr/bin/php-cgi /usr/sbin/mysqld /usr/local/samba/sbin/samba"

## yes | no
_sendemail="no"

## Add your email id
_email="admin@mydomain.com"

## Do not change below
_failed="false"
_service="Service:"

_running() {
    local p="${1##*/}"
    local s="true"
    $_pgrep "${p}" >/dev/null || { s="false"; _failed="true"; _service="${_service} $1,"; }
    [[ "$s" == "true" ]] && echo "$1 running" || { echo -n "$1 not running"; [[ ! -f "$1" ]] && echo " [ $1 not found ]" || echo ; }
}

## header
echo "Service status on ${HOSTNAME} @ $(date)"
echo "------------------------------------------------------"

## Check if your service is running or not
for s in $_chklist
do
    _running "$s"
done

## Send a quick email update (good for cron jobs) ##
[[ "$_failed" == "true" && "$_sendemail" == "yes" ]] && { _mess="$_service failed on $HOSTNAME @ $(date)";
                           $_mail -s 'Service not found' "$_email" < "${_mess}";
                          }

За препоръчване е да се постави скрипта в crontab да ги проверява през определено време аз лично съм си го направил на всеки 3 часа.