Radoslav Panev

SysAdmin and DevOps

server status motd

10 Nov 2013 » bash, FreeBSD, Linux

Ще направим прост bash скрипт който ще показва статуса на сървъра в motd (message of the day)

Създайте следният файл :

vim /usr/local/bin/systemstats.sh

Поставете следният код в него :

#!/bin/bash
#
# Server Status Script

CPUTIME=$(ps -eo pcpu | awk 'NR>1' | awk '{tot=tot+$1} END {print tot}')
CPUCORES=$(cat /proc/cpuinfo | grep -c processor)
UP=$(echo `uptime` | awk '{ print $3 " " $4 }')
echo "
System Status
Updated: `date`

- Server Name        = `hostname`
- Public IP         = `dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com`
- OS Version        = `cat /etc/redhat-release`
- Load Averages       = `cat /proc/loadavg`
- System Uptime       = `echo $UP`
- Platform Data       = `uname -orpi`
- CPU Usage (average)    = `echo $CPUTIME / $CPUCORES | bc`%
- Memory free (real)    = `free -m | head -n 2 | tail -n 1 | awk {'print $4'}` Mb
- Memory free (cache)    = `free -m | head -n 3 | tail -n 1 | awk {'print $3'}` Mb
- Swap in use        = `free -m | tail -n 1 | awk {'print $3'}` Mb
- Disk Space Used      = `df -h | awk '{ a = $4 } END { print a }'`
" > /etc/motd
# End of script

Направете скрипта изпълним със следната команда :

chmod +x /usr/local/bin/systemstats.sh

Добавете скрипта в crontab така, че на всеки 5 минути да се изпълнява:

vim /etc/crontab

Добавете следният ред:

# Status Script
*/5 * * * * root /usr/local/bin/systemstats.sh

Ако не ви се чака 5 мин. изпълнете скрипта :

/usr/local/bin/systemstats.sh

Влезте на машината си от ново и би следвало да получите следното :

System Status
Updated: Sun Nov 10 15:45:01 EET 2013

- Server Name        = eragon
- Public IP         = вашето IP от което излизате
- OS Version        = CentOS release 6.4 (Final)
- Load Averages       = 0.00 0.00 0.00 2/248 12910
- System Uptime       = 2:16, 2
- Platform Data       = версия на ядрото GNU/Linux
- CPU Usage (average)    = 0%
- Memory free (real)    = 4136 Mb
- Memory free (cache)    = 276 Mb
- Swap in use        = 0 Mb
- Disk Space Used      = 47G