Radoslav Panev

SysAdmin and DevOps

Инсталация на AWX на CentOS 7

15 Jun 2019 » ansible, devops, docker
AWX


AWX е безплатна алтернатива на Red Hat Ansible Tower.

Следвайте стъпките по-долу за инсталация върху CentOS 7 минимална инсталация

# Insall EPEL repository
yum -y install epel-release

# Спиране на защитната стена (firewall) и SELinux
systemctl disable firewalld
systemctl stop firewalld
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
setenforce 0
reboot

# Инсталиране на нужните ни пакети
yum -y install git gettext ansible docker nodejs npm gcc-c++ bzip2
yum -y install python-docker-py

#  Start and enable docker service
systemctl start docker
systemctl enable docker

# Клониране на хранилището и инсталацията му (ще отнеме около 20 минути)
git clone https://github.com/ansible/awx.git
cd awx/installer/
ansible-playbook -i inventory install.yml

# Monitor migrations status (it will take about 10 minutes)
docker logs -f awx_task

Вече имате достъп до уеб сървъра на AWX http://IP. Потребителското име по подразбиране на администратора е admin, а паролата е password.

Повече за проекта може да намерите на следният линк.