Radoslav Panev

SysAdmin and DevOps

Как да инсталираме и конфигурираме Prometheus на Linux VM

11 Sep 2019 » centos, devops, linux, Monitoring, Prometheus
Prometheus

Инсталация от source

 1. Ъпдейт на репозиторито
yum update -y
 1. Отваряме страницата на проекта Prometheus и сваляме последната катуална версия

 2. Сваляме нужнитя ни пакет

cd /opt/
curl -LO https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.12.0/prometheus-2.12.0.linux-amd64.tar.gz
tar -xvf prometheus-2.3.2.linux-amd64.tar.gz
mv prometheus-2.3.2.linux-amd64 prometheus-files
 1. Създаваме потребител prometheus, нужните директории и техните права
useradd --no-create-home --shell /bin/false prometheus
mkdir /etc/prometheus
mkdir /var/lib/prometheus
chown prometheus:prometheus /etc/prometheus
chown prometheus:prometheus /var/lib/prometheus
 1. Копираме бинарните файлове от директория prometheus-files във /usr/bin/
cp prometheus-files/prometheus /usr/local/bin/
cp prometheus-files/promtool /usr/local/bin/
chown prometheus:prometheus /usr/local/bin/prometheus
chown prometheus:prometheus /usr/local/bin/promtool
 1. Преместваме директориите consoles и console_libraries в /etc/prometheus
cp -r prometheus-files/consoles /etc/prometheus
cp -r prometheus-files/console_libraries /etc/prometheus
chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus/consoles
chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus/console_libraries

Конфигурация на prometheus

Необходимата конфигурация се намира във файла /etc/prometheus/prometheus.yml.

 1. Създаваме фйала prometheus.yml
touch /etc/prometheus/prometheus.yml
 1. Копирайте следните редове във вашият prometheus.yml файл.
global:
 scrape_interval: 10s
 
scrape_configs:
 - job_name: 'prometheus'
  scrape_interval: 5s
  static_configs:
   - targets: ['localhost:9090']
 1. Оправяме правата на файла:
chown prometheus:prometheus /etc/prometheus/prometheus.yml

Създаваме Prometheus Service файл

 1. Създаваме фйала /etc/systemd/system/prometheus.service
touch /etc/systemd/system/prometheus.service
 1. Копирайте следните редове във вашият prometheus.service файл.
[Unit]
Description=Prometheus
Wants=network-online.target
After=network-online.target
 
[Service]
User=prometheus
Group=prometheus
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \
  --config.file /etc/prometheus/prometheus.yml \
  --storage.tsdb.path /var/lib/prometheus/ \
  --web.console.templates=/etc/prometheus/consoles \
  --web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries
 
[Install]
WantedBy=multi-user.target
 1. Презареждаме systemd service и стартираме prometheus
systemctl daemon-reload
systemctl start prometheus

Access Prometheus Web UI

Достъп до Web UI може да направите на вашият IP и порт 9090

http://prometheus-ip>:9090/graph