Radoslav Panev

SysAdmin and DevOps

KVM CentOS 6.5 how to

05 Apr 2014 » Linux

KVM (Kernel-базирани Virtual Machine) + QEMU. Това означава, че процесора на компютъра ви трябва да поддържаIntel VT или AMD-V.
Първа стъпка е да инсталираме KVM. Това става като напишете в конзола :

yum groupinstall "Virtualisation Tools" "Virtualization Platform"
yum install kvm qemu-kvm python-virtinst libvirt libvirt-python virt-manager libguestfs-tools bridge-utils 

Проверка на модула дали е зареден :

┌(eragon)─(12:38 AM Sun Apr 06)
└─(~)─(32 files, 4.4Mb)─> ~
 # lsmod | grep kvm
kvm_intel       54285 3
kvm          332980 1 kvm_intel

Стартирайте KVM

(eragon)(12:40 AM Sun Apr 06)
└─(~)(32 files, 4.4Mb)─> ~
# etc/rc.d/init.d/libvirtd start 
Starting libvirtd daemon:   [ОК]
chkconfig libvirtd on
(eragon)(12:45 AM Sun Apr 06)
└─(~)(32 files, 4.4Mb)─> ~
 # cd /etc/sysconfig/network-scripts

Създайте интерфейс ifcfg-br0.

cp ifcfg-eth0 ifcfg-br0 

Редактирайте първо ifcfg-br0.

DEVICE=br0       #change
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
IPADDR=192.168.1.11
NETMASK=255.255.255.0
TYPE=Bridge      #change
GATEWAY=192.168.1.1
DNS1=192.168.1.1
DNS2=8.8.8.8
IPV6INIT=no
USERCTL=no

След това ifcfg-eth0.

DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
IPADDR=192.168.1.11
NETMASK=255.255.255.0
TYPE=Ethernet
GATEWAY=192.168.1.1
DNS1=192.168.1.1
DNS2=8.8.8.8
IPV6INIT=no
USERCTL=no
BRIDGE=br0       # add

Рестарт на network service

/etc/rc.d/init.d/network restart 

Вижте мрежовите настройки:

(eragon)(12:48 AM Sun Apr 06)
└─(~)(32 files, 4.4Mb)─> ~
 # ifconfig
br0    Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:1D:CA:8D:AB
     inet addr:192.168.1.11 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::224:1dff:feca:8dab/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:684600 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:744001 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:169815222 (161.9 MiB) TX bytes:877486790 (836.8 MiB)

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:1D:CA:8D:AB
     inet6 addr: fe80::224:1dff:feca:8dab/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:121369689 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:103565596 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:75420646329 (70.2 GiB) TX bytes:22827277783 (21.2 GiB)
     Interrupt:20 Memory:f3100000-f3120000

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:318630588 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:318630588 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:32937557613 (30.6 GiB) TX bytes:32937557613 (30.6 GiB)

ppp0   Link encap:Point-to-Point Protocol
     inet addr:10.0.0.1 P-t-P:10.0.0.100 Mask:255.255.255.255
     UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1396 Metric:1
     RX packets:3844 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:4659 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:3
     RX bytes:477487 (466.2 KiB) TX bytes:1243627 (1.1 MiB)

vnet0   Link encap:Ethernet HWaddr FE:54:00:C0:30:F7
     inet6 addr: fe80::fc54:ff:fec0:30f7/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:51857 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:100001 errors:0 dropped:0 overruns:258 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:500
     RX bytes:4028806 (3.8 MiB) TX bytes:138216299 (131.8 MiB)

Задължително добавете и:

echo “-I FORWARD -m physdev --physdev-is-bridged -j ACCEPT” > /etc/sysconfig/iptables-forward-bridged

иначе има вероятност да се чудите защо нямате мрежа на виртуалните машинки. :)))